شمس الدین خجسته نیا سال ۱۳۸۶  از دریافت مدرک تسول خود از کالج ترینیتی لندن به صورت جدی تدریس را شروع کرد.

او هم اکنون نماینده کالج تربیت مدرس لندن LTTC در ایران می باشد و دوره های روش تدریس زبان انگلیسی و دوره های خاص زبان را برگزار می کند.